首页 > 财经 > > 正文

环球百事通!李白长篇—蜀道难,将进酒,砯崖转石万壑雷怎么读?

2023-07-06 18:45:48    来源:红五百科    

shǔ dào nán


(相关资料图)

蜀道难

lǐ bái

李白

yī xū xī!wēi hū gāo zāi !

噫吁嚱!危乎高哉!

shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān !

蜀道之难,难于上青天!

cán cïng jí yú fú,kāi guï hã máng rán !

蚕丛及鱼凫,开国何茫然!

ěr lái sìwàn bāqiān suì,bù yǔ qín sài tōng rãn yān 。

尔来四万八千岁,不与秦塞通人烟。

xīdāng tài bái yǒu niǎo dào ,kě yǐ hãng jue e mãi diān 。

西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅。

dì bēng shān cuī zhuàng shì sǐ,rán hîu tiān tī shí zhàn xiāng gōu lián。

地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连。

shàng yǒu liùlïng huí rì zhī gāo biāo ,xià yǒu chōng bō nì zhã zhī huí chuān 。

上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川。

huáng hâ zhī fēi shàng bú de guî,yuán náo yù dù chou pān yuán 。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援。

qīng ní hã pán pán ,bǎi bù jiǔ zhã yíng yán luán 。

青泥何盘盘,百步九折萦岩峦。

mãn shēn lì jǐng yáng xiãxī,yǐshǒu fǔ yīng zuo cháng tàn 。

扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹。

wen jūn xī you he shí huán ? wâi tú chán yán bù kě pān !

问君西游何时还?畏途巉岩不可攀!

dàn jiàn bēi niǎo háo gǔmù,xiïng fēi cícïng rào lín jiān 。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

yîu wãn zǐ guī tí yâ yuâ,chïu kōng shān 。

又闻子规啼夜月,愁空山。

shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān !

蜀道之难,难于上青天!

shǐrãn tīng cǐdiāo zhūyán 。

使人听此凋朱颜。

lián fēng qùtiān bùyíng chǐ,kū sōng dào guà yǐ jue bì。

连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

fēi tuān pù liú zhēng xuān huī,pīng yá zhuàn shí wàn hâ lei

飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷。

qí xiǎn yě rú cǐ!

其险也如此!

jiē ěr yuǎn dào zhī ren ,hú wãi hū lái zāi ?

嗟尔远道之人,胡为乎来哉?

jiàn gã zhēng rong er cuī hu 。

剑阁峥嵘而崔嵬。

yī fū dāng guān ,wàn fū mo kāi 。

一夫当关,万夫莫开。

suǒ shǒu huî fēi qīn ,huà wãi láng yǔ chái 。

所守或匪亲,化为狼与豺。

zhāo bì měng hǔ,xī bì cháng se,

朝避猛虎,夕避长蛇,

mo yá shǔn xuâ,shā ren rú má。

磨牙吮血,杀人如麻。

jǐn chãng suī yún lâ,bù rú zǎo huán jiā。

锦城虽云乐,不如早还家。

shǔ dào zhī nán,nán yú shàng qīng tiān !

蜀道之难,难于上青天!

ce shēn xī wàng cháng zī jiē!

侧身西望常咨嗟!

翻译:

唉呀呀!多么高峻伟岸!

蜀道真太难攀登,简直难于上青天。

传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。

蜀道难自从那时至今约有四万八千年,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。

西边太白山有飞鸟能过的小道。从那小路走可横渡峨眉山顶端。

山崩地裂蜀国五壮士被压死了,两地才有天梯栈道开始相通连。

上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。

善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。

青泥岭多么曲折绕着山峦盘旋,百步之内萦绕岩峦转九个弯弯。

屏住呼吸仰头过参井皆可触摸,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。

好朋友呵请问你西游何时回还?

可怕的岩山栈道实在难以登攀!

只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫;雄雌相随飞翔在原始森林之间。

月夜听到的是杜鹃悲惨的啼声,令人愁思绵绵呵这荒荡的空山!

蜀道真难走呵简直难于上青天,叫人听到这些怎么不脸色突变?

山峰座座相连离天还不到一尺;枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。

漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着;水石相击转动像万壑鸣雷一般。

那去处恶劣艰险到了这种地步;

唉呀呀你这个远方而来的客人,为了什么而来到这险要的地方?

剑阁那地方崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。

驻守的官员若不是自己的近亲;难免要变为豺狼踞此为非造反。

清晨你要提心吊胆地躲避猛虎;傍晚你要警觉防范长蛇的灾难。

豺狼虎豹磨牙吮血真叫人不安;毒蛇猛兽杀人如麻即令你胆寒。

锦官城虽然说是个快乐的所在;如此险恶还不如早早地把家还。

蜀道太难走呵简直难于上青天;侧身西望令人不免感慨与长叹!

扩展资料:

《蜀道难》是中国唐代伟大诗人李白的代表作品。

此诗袭用乐府旧题,以浪漫主义的手法,展开丰富的想象,艺术地再现了蜀道峥嵘、突兀、强悍、崎岖等奇丽惊险和不可凌越的磅礴气势,借以歌咏蜀地山川的壮秀,显示出祖国山河的雄伟壮丽,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱自然的感情。

全诗二百九十四字,采用律体与散文间杂,文句参差,笔意纵横,豪放洒脱,感情强烈,一唱三叹。诗中诸多的画面此隐彼现,无论是山之高,水之急,河山之改观,林木之荒寂,连峰绝壁之险,皆有逼人之势,气象宏伟,境界阔大,集中体现了李白诗歌的艺术特色和创作个性。

清代诗评家沈德潜评此诗:“笔势纵横,如虬飞蠖动,起雷霆于指顾之间。”

将进酒原文拼音版

qiāng jìn jiǔ

将进酒

jūn bù jiàn , huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái , bēn liú dào hǎi bù fù huí 。

君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

jūn bù jiàn , gāo táng míng jìng bēi bái fà , zhāo rú qīng sī mù chéng xuě 。

君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

rén shēng dé yì xū jìn huān , mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng , qiān jīn sàn jìn huán fù lái 。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè , huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

cén fū zǐ , dān qiū shēng , qiāng jìn jiǔ , bēi mò tíng 。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

yǔ jūn gē yī qǔ , qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng 。

与君歌一曲,请君为我倾耳听。

zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì , dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng 。

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。

gǔ lái shèng xián jiē jì mò , wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

chén wáng xī shí yàn píng lè , dǒu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián , jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó 。

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

wǔ huā mǎ , qiān jīn qiú , hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ , yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu 。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

将进酒原文翻译

你没见那黄河之水从天上奔腾而来,

波涛翻滚直奔东海,再也没有回来。

你没见那年迈的父母,对着明镜感叹自己的白发,

年轻时候的满头青丝如今已是雪白一片。

人生得意之时应当纵情欢乐,

莫要让这金杯无酒空对明月。

每个人只要生下来就必有用处,

黄金千两一挥而尽还能够再来。

我们烹羊宰牛姑且作乐,

一次痛饮三百杯也不为多!

岑夫子和丹丘生啊!

快喝吧!别停下杯子。

我为你们高歌一曲,

请你们都来侧耳倾听:

钟鸣馔(zhuàn)食的豪华生活有何珍贵,

只希望长驻醉乡不再清醒。

自古以来圣贤无不是寂寞的,

只有那喝酒的人才能够留传美名。

陈王曹植当年宴设乐平观你可知道,

斗酒万钱也豪饮宾主尽情欢乐。

主人呀,你为何说我的钱不多?

快快去买酒来让我们一起喝个够。

牵来名贵的五花马,取出价钱昂贵的千金裘,

统统用来换美酒,

让我们共同来消融这无穷无尽的万古长愁!

[责任编辑:editor]
[关键词:]

相关新闻

为你推荐